Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu (Klub Seniora)
Fundusze Europejskie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klub Seniora zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://klubseniorasuszec.naszastrona.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Zofia Lubeńczuk, adres poczty elektronicznej gopssuszec@gopssuszec.wizja.net. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 449 30 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Klub Seniora ma siedzibę w budynku należącym do Urzędu Gminy w Suszcu, 43-267 Suszec,
ul. Wyzwolenia 2.

Do Klubu prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą schody.

Schody wyposażone są w sprzęt gąsienicowy (schodołaz) umożliwiający transport osób niepełnosprawnych.

Brak urządzeń naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Pomieszczenia Klubu Seniora są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na tym samym poziomie budynku.

Można wejść z psem asystującym.

Można korzystać z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu z drugiej strony budynku.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny